อควา ยิม เปิดแล้ววันนี้!

Aqua Trek Solution จับมือ ธนานนท์ ฟิตเนส นำเสนอทางเลือกใหม่ในการออกกำลังกายทางน้ำ เหมาะสำหรับนักกีฬา ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาข้อ เข่า และกล้ามเนื้อ

Continue reading

ผลการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำด้วยหัวฉีดแรงต้านทานน้ำโดยพิจารณาจากความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง (ใช้การทดลอง ควบคุมแบบสุ่มในกลุ่มทดลองย่อย)

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาผลของการฝึกเดินในลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ โดยใช้หัวฉีดเพื่อเพิ่มความแรงต้านทานของน้ำบริเวณขา และการเดินในลู่วิ่งใต้น้ำโดยใส่ตัวถ่วงน้ำ หนั กที่ข้อเท้า เพื่อหาความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง

Continue reading

ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดรวมไปถึงความแข็งแรงในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้การฝึกเดินด้วยเครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ (Underwater treadmill training; UTT) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพราะแรงลอยตัวของน้ำ ช่วยพยุงน้ำ หนักของผู้ป่วยทำ ให้สามารถออกกำ ลังกายได้ การศึกษานี้จะประเมินในส่วนของการควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด น้ำหนักตัว และความแข็งแรงของขา เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายมาตรฐานสำ หรับการดูแลผู้ป่วย

Continue reading

ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อความแข็งแรงของขา การทรงตัว และประสิทธิภาพในการเดินของผู้ป่วยไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์

ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์ (incomplete spinal cord injuries; iSCI) มักเผชิญกับข้อจำ กัดด้านการเคลื่อนไหวและการทำ งานของร่างกาย ซึ่งอาจสร้างความลำ บากในการใช้ชีวิตประจำวัน และนำ ไปสู่ปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงจำ เป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีออกกำ ลังกายโดยไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ และเพื่อรองรับน้ำ หนักของร่างกาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในการฝึกเดินของผู้ป่วย iSCI จำ นวน 11 ราย

Continue reading

การออกแบบระบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน

จากรายงานในประเทศไทย พบว่าร้อยละผู้
สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนอยู่
ระหว่าง 34.5 – 45.6 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ
(Underwater treadmill; UTM) ซึ่งเหมาะ
สำ หรับใช้ในประเทศที่กำ ลังพัฒนา และประเมินประสิทธิผลในการลดความเจ็บปวดและการปรับปรุงการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Continue reading

ผลของการฝึกวิ่งบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน 

ปัจจุบันโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่กําลังกลายเป็น ปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งนําไปสู่การปัญหา สุขภาพอื่นๆ ลดสมรรถภาพทางกาย และทําให้การทํางานโดยรวมของร่างกายแย่ลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการฝึก เดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ (underwater treadmill training; UTT) โดยเปรียบเทียบข้อมูลของผู้เข้าร่วมก่อนและหลัง UTT

Continue reading

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำและบนบก สำหรับผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

ในปี 2550 ร้อยละ 60 ของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาวะนำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อน วัยอันควร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบ เทียบการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก ตัว และองค์ประกอบร่างกายของบุคคลที่ไม่ได้ออก กําลังกาย น้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน หลังจาก เข้าร่วมโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการวิ่งลู่ วิ่งสายพานบนบก (land treadmill; LTM) และลู่วิ่ง สายพานใต้น้ำ (UTM)

Continue reading

เฝ้าระวังอาการปวดเข่า สัญญาณเตือนของข้อเข่าเสื่อม 

ฝ้าระวังอาการ ปวดเข่า สัญญาณเตือนของ ข้อเข่าเสื่อม

🔹มีอาการเจ็บปวดบริเวณเข่าเมื่อต้องเดินทางหรือยืนเป็นระยะเวลานาน 

🔹เกิดการบวมแดง รวมไปถึงเกิดอาการแสบร้อนบริเวณหัวเข่าอย่างเห็นได้ชัด จังหวะที่ยกขามีอาการแสบขัด 

🔹เมื่อเดินขึ้นลงบันได เกิดอาการเจ็บแปล๊บบริเวณหัวเข่า เมื่อยกขาเกิด อาการแสบขัดและยกขาไม่สะดวก ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีปัญหา 

🔹มีข้อจำกัดในการเหยียดขา ไม่สามารถเหยียดขาตรงได้อย่างเต็มที่รุ้สึกเจ็บ ปวดเมื่อยืดขาตรง 

🔹ได้ยินเสียงจากบริเวณข้อต่อหัวเข่าอยู่บ่อยครั้งเมื่อเคลื่อนไหว และอาจมีอาการเจ็บเข่าร่วมด้วย 

🔹เมื่อยืนเข่าชิดกัน พบว่ามีข้างใดข้างหนึ่งผิดรูป เช่น เข่า หรือเท้าบิด ทิ้งน้ำหนักของขาไม่เท่ากัน เป็นต้น 

5 ประโยชน์ของการออกกำลังกาย ด้วยเครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ

5 ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยเครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ “PowerCube”

1) แรงลอยตัวของน้ำจะช่วยพยุงน้ำหนักของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่แบกรับภาระหนัก จากน้ำหนักตัว จึงช่วยลดแรงกระแทกที่กระทำต่อข้อต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ 

2) แรงต้านทานของน้ำจากระบบ water-jet resistance และการปรับระดับความเร็ว ควบคู่กับการปรับระดับความชันของลู่วิ่งสายพานใต้น้ำจะช่วยสร้างความท้าทายในการออก กำลังกาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และฝึกความอดทนให้กับร่างกาย 

3) อุณหภูมิของน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการออกกำลังภายในน้ำสามารถปรับระดับของ อุณหภูมิให้อุ่นขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อเกิดการคลายตัว เสริมสร้างความยืดหยุ่น ทำให้รู้สึกสบายเหมือนได้ทำสปาควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย และสามารถปรับอุณภูมิให้เย็นลง เพื่อให้รู้สึกเย็นสบายในระหว่างการเผาผลาญแคลลอรี่

4) ความดันของน้ำช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทำให้ลดอาการบวมตามแขน ขา และ ร่างกาย ทำให้อาการเจ็บปวดในระหว่างออกกำลังกายน้อยลง 

5) แรงลอยตัว และแรงต้านทานของน้ำช่วยเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายให้ดียิ่ง ขึ้น รวมไปถึงช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผลาญแคลลอรี่ได้เพิ่มขึ้น 

ใครบ้างที่เหมาะกับเครื่อง POWERCUBE?

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ เครื่องออกกำลังกายบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ “PowerCube” ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อ พร้อมแรงลอยตัวของน้ำที่รองรับน้ำหนักตัว เหมาะสำหรับ:

🔹 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าหรือปวดเข่า 

🔹 นักกีฬาที่ต้องการออกกำลังกายโดยไม่รับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ 

🔹 ผู้ที่ต้องออกกำลังกายเพื่อเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัด 

🔹 ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ต้องการออกกำลังกาย 

🔹 บุคคลที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ช่วยลดผลกระทบต่อการแบกรับน้ำหนัก 

🔹 สตรีมีครรภ์ที่กำลังมองหาทางเลือกในการออกกำลังกาย 

🔹 ผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรม 

🔹 ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายโดยที่ไม่ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ 

🔹 บุคคลทั่วไปที่สนใจในการรักษาสุขภาพ

นอกจากนี้การออกกำลังกายใต้น้ำยังช่วยให้ผ่อนคลายและบรรเทากล้ามเนื้อได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับสปาในน้ำ