ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดรวมไปถึงความแข็งแรงในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้การฝึกเดินด้วยเครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ (Underwater treadmill training; UTT) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพราะแรงลอยตัวของน้ำ ช่วยพยุงน้ำ หนักของผู้ป่วยทำ ให้สามารถออกกำ ลังกายได้ การศึกษานี้จะประเมินในส่วนของการควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด น้ำหนักตัว และความแข็งแรงของขา เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายมาตรฐานสำ หรับการดูแลผู้ป่วย

Continue reading