การออกแบบระบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน

จากรายงานในประเทศไทย พบว่าร้อยละผู้
สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนอยู่
ระหว่าง 34.5 – 45.6 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ
(Underwater treadmill; UTM) ซึ่งเหมาะ
สำ หรับใช้ในประเทศที่กำ ลังพัฒนา และประเมินประสิทธิผลในการลดความเจ็บปวดและการปรับปรุงการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Continue reading