การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำและบนบก สำหรับผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

ในปี 2550 ร้อยละ 60 ของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาวะนำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อน วัยอันควร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบ เทียบการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก ตัว และองค์ประกอบร่างกายของบุคคลที่ไม่ได้ออก กําลังกาย น้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน หลังจาก เข้าร่วมโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการวิ่งลู่ วิ่งสายพานบนบก (land treadmill; LTM) และลู่วิ่ง สายพานใต้น้ำ (UTM)

Continue reading