ผลของการฝึกวิ่งบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน 

ปัจจุบันโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่กําลังกลายเป็น ปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งนําไปสู่การปัญหา สุขภาพอื่นๆ ลดสมรรถภาพทางกาย และทําให้การทํางานโดยรวมของร่างกายแย่ลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการฝึก เดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ (underwater treadmill training; UTT) โดยเปรียบเทียบข้อมูลของผู้เข้าร่วมก่อนและหลัง UTT

Continue reading