ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อความแข็งแรงของขา การทรงตัว และประสิทธิภาพในการเดินของผู้ป่วยไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์

ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์ (incomplete spinal cord injuries; iSCI) มักเผชิญกับข้อจำ กัดด้านการเคลื่อนไหวและการทำ งานของร่างกาย ซึ่งอาจสร้างความลำ บากในการใช้ชีวิตประจำวัน และนำ ไปสู่ปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงจำ เป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีออกกำ ลังกายโดยไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ และเพื่อรองรับน้ำ หนักของร่างกาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในการฝึกเดินของผู้ป่วย iSCI จำ นวน 11 ราย

Continue reading