ผลการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำด้วยหัวฉีดแรงต้านทานน้ำโดยพิจารณาจากความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง (ใช้การทดลอง ควบคุมแบบสุ่มในกลุ่มทดลองย่อย)

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาผลของการฝึกเดินในลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ โดยใช้หัวฉีดเพื่อเพิ่มความแรงต้านทานของน้ำบริเวณขา และการเดินในลู่วิ่งใต้น้ำโดยใส่ตัวถ่วงน้ำ หนั กที่ข้อเท้า เพื่อหาความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง

Continue reading

ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดรวมไปถึงความแข็งแรงในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยใช้การฝึกเดินด้วยเครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ (Underwater treadmill training; UTT) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพราะแรงลอยตัวของน้ำ ช่วยพยุงน้ำ หนักของผู้ป่วยทำ ให้สามารถออกกำ ลังกายได้ การศึกษานี้จะประเมินในส่วนของการควบคุมระดับน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด น้ำหนักตัว และความแข็งแรงของขา เปรียบเทียบกับการออกกำลังกายมาตรฐานสำ หรับการดูแลผู้ป่วย

Continue reading

ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อความแข็งแรงของขา การทรงตัว และประสิทธิภาพในการเดินของผู้ป่วยไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์

ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังชนิดไม่สมบูรณ์ (incomplete spinal cord injuries; iSCI) มักเผชิญกับข้อจำ กัดด้านการเคลื่อนไหวและการทำ งานของร่างกาย ซึ่งอาจสร้างความลำ บากในการใช้ชีวิตประจำวัน และนำ ไปสู่ปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงจำ เป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีออกกำ ลังกายโดยไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ และเพื่อรองรับน้ำ หนักของร่างกาย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เครื่องลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในการฝึกเดินของผู้ป่วย iSCI จำ นวน 11 ราย

Continue reading

การออกแบบระบบลู่วิ่งสายพานใต้น้ำเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน

จากรายงานในประเทศไทย พบว่าร้อยละผู้
สูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนอยู่
ระหว่าง 34.5 – 45.6 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ
(Underwater treadmill; UTM) ซึ่งเหมาะ
สำ หรับใช้ในประเทศที่กำ ลังพัฒนา และประเมินประสิทธิผลในการลดความเจ็บปวดและการปรับปรุงการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Continue reading

ผลของการฝึกวิ่งบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน 

ปัจจุบันโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่กําลังกลายเป็น ปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งนําไปสู่การปัญหา สุขภาพอื่นๆ ลดสมรรถภาพทางกาย และทําให้การทํางานโดยรวมของร่างกายแย่ลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการฝึก เดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ (underwater treadmill training; UTT) โดยเปรียบเทียบข้อมูลของผู้เข้าร่วมก่อนและหลัง UTT

Continue reading

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำและบนบก สำหรับผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน

ในปี 2550 ร้อยละ 60 ของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกามีสภาวะนำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อน วัยอันควร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบ เทียบการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก ตัว และองค์ประกอบร่างกายของบุคคลที่ไม่ได้ออก กําลังกาย น้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน หลังจาก เข้าร่วมโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยการวิ่งลู่ วิ่งสายพานบนบก (land treadmill; LTM) และลู่วิ่ง สายพานใต้น้ำ (UTM)

Continue reading