Skip to content
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลของการฝึกวิ่งบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน 

ในปัจจุบันโรคอ้วน เป็นโรคเรื้อรังที่กำลังกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากนำมาสู่การเกิดโรคอื่นๆ และทำให้สมรรถภาพทางร่างกายต่ำลง รวมไปถึงการสูญเสียประสิทธิภาพในการทรงตัว มีหลากหลายวิธีการลดน้ำหนักที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเห็นผล แต่ก็มักก่อให้เกิดผลเสียตามมารวมไปถึงการออกกำลัง กายแบบแอโรบิก เช่น การเดินและวิ่งบนบก ที่ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ของกล้ามเนื้อและกระดูก เนื่องจากมีแรงกดอัดที่เพิ่มขึ้นบริเวณข้อต่อ ในทางกลับกันวารีบำบัดมีประโยชน์ในการใช้แรงลอยตัวของน้ำช่วยพยุงน้ำหนักตัว ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกไม่ต้องแบกรับ ภาระ ข้อต่อจึงได้รับแรงกดอัดน้อยลง โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์:เพื่อวิเคราะห์ผลของการฝึกลู่วิ่ง สายพานใต้น้ำ (underwater treadmill training; UTT) ในผู้ป่วยโรคอ้วนเพศชายจำนวน 14 คน (อายุ18-35 ปี) ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 25 นาทีซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดเมื่อเปรียบ เทียบกันระหว่างก่อนและหลัง UTT พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ค่าความเชื่อมั่น 95%) ไม่ว่า จะเป็นในส่วนของดัชนีมวลกาย (BMI) สมดุลการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวร่างกายไปทางด้านหน้า (Functional reach test; FRT) ขนาดรอบเอว และร้อยละไขมันในร่างกาย การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็น ว่า UTT เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดสัดส่วนของร่างกาย รวมไปถึงการพัฒนาด้านความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อลำตัว และความสมดุล