Skip to content
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดรวมไปถึงความแข็งแรงในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2 มักพบสภาวะน้ำหนักเกิน ข้อเข่าเสื่อม ประสิทธิภาพ ในการเคลื่อนที่ต่ำทำให้การออกกำลังกายบนบกมีข้อจำกัดหลายอย่าง ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงโรคอ้วน และส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลและไขมันต่างๆในร่างกาย โดยงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยการฝึกเดินในตู้ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ(underwater treadmill training; UTT) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2 เนื่องจากแรงลอยตัวของ น้ำช่วยพยุงน้ำหนักของผู้ป่วยจึงทำให้สามารถออกกำลังกายได้เพื่อพิจารณาการควบคุมระดับ น้ำตาล ปริมาณไขมันในเลือด การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด น้ำหนักตัว รวมไปถึงความ แข็งแรงของขา เปรียบเทียบกับการดูแลผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกายบนบกตามโปรแกรมทั่วไป (กลุ่มควบคุม) การทดสอบนี้พิจารณาจากอาสาสมัครผู้ป่วยจำนวน 26 คน โดยกำหนดระดับน้ำต่ำกว่า ลิ้นปี่10 cm อุณหภูมิของน้ำ29-31 ºC เดิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์โดยแต่ละครั้งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วง ละ 6 นาทีเพื่อทดสอบระยะทางที่มากที่สุดที่ผู้ป่วยจะสามารถเดินได้(Six-minute walk test; 6MWT) และพักในแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 5 นาทีตลอดระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการทดสอบ ไม่มีผู้บาดเจ็บและระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 mg/dL (Hypoglycemia) จากผลการทดสอบพบ ว่าการฝึก UTT ให้ค่าที่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง อีกทั้งยัง ให้ค่าที่มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ทั้งในส่วนของปริมาณกลูโคสโดยเฉลี่ยในฮีโมโก ลบิน (Hemoglobin A1C) ที่ลดลงถึง 0.67% ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในช่วงเดียวกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย อินซูลิน (0.60 – 0.80%) ในขณะที่ไขมันดี(HDL) มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น 6.15 mg/dL น้ำหนักร่างกายลด ลงเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2.99 kg ซึ่งตรงตามมาตรฐานการลดน้ำหนักรายสัปดาห์ของผู้ใหญ่วัยกลางคน วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬา ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งผู้ป่วยยังสามารถเดินได้ระยะทางมากกว่า กลุ่มควบคุมถึง 2 เท่า (46 m) จากผลการศึกษาทั้งหมดบ่งชี้ให้เห็นว่าการฝึก UTT เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ที่มีโรคแทรกซ้อนและข้อจำกัดในการออกกำลังกาย