Skip to content

ศูนย์ดูแลสุขภาพ

Senera Senior Wellness

ประโยชน์ของ Pool Bike และ Pool Run สำ หรับ Senera Senior Wellness

  • พัฒนาความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อ

  • ช่วยให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวง่ายขึ้น

  • ลดแรงกดที่ข้อต่อเนื่องจากแรงลอยตัวของน้ำ

  • สนุกสนานและเพลิดเพลินในขณะออกกำ ลังกาย