Skip to content

บ้านพักคนชรา

LivWell @Naya Residence

ประโยชน์ของ Pool Bike สำ หรับ LivWell @Naya Residence

  • พัฒนาความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อ

  • ช่วยให้เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ง่ายขึ้น

  • ลดแรงกดที่ข้อต่อเนื่องจากแรงลอยของน้ำ

  • สนุกสนานและเพลิดเพลินในขณะออกกำ ลังกายร่วมกัน